994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Informacja o taryfach

Szczecin, 01.07.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie informuje, że wnioskował do PGW “Wody Polskie” o wzrost taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków. Aktualnie postępowanie w tej sprawie trwa, dlatego dotychczasowe ceny dostawy wody i odbioru ścieków w Szczecinie pozostają na niezmienionym poziomie.


Aktualne taryfy i cenniki

OGŁOSZENIE

Zgodnie z decyzją SZ.RET.070.4.41.2018.SR z dnia 25.05.2018 r., wydanej przez Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w następujących okresach: 2.07.2018r.-1.07.2019 r., 2.07.2019 r. – 1.07.2020 r. i 2.07.2020r. – 1.07.2021 r.

Kalkulacja cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sporządzona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 roku poz. 472).
Brzmienie taryf jednolitych wieloczłonowych określa poniższy załącznik:

TARYFA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie na podstawie udzielonych zezwoleń prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obszarem działalności ZWiK Sp. z o.o. jest Gmina Miasto Szczecin oraz na mocy zawartych porozumień komunalnych część obszarów Gmin: Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police.

TABELA NR 1

Wielkość cen i stawek opłat

Uwagi:

Opłatę za usługę odczytu wodomierz głównego lub urządzenia pomiarowego i opłatę za usługę rozliczenia należności stosuje się dla odbiorców:


 1. Przez użyte określenie wszyscy odbiorcy rozumie się:
  • gospodarstwa domowe – odbiorcy wody w budynkach mieszkalnych, zużywających wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. mycie, pranie, gotowanie, sprzątanie itp.) oraz odprowadzających ścieki,
  • odbiorcy przemysłowi – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i zużywających wodę (i odprowadzających ścieki) do celów produkcyjnych i technologicznych,
  • pozostali odbiorcy – wszystkich niesklasyfikowanych wyżej odbiorców usług (np. przedszkola, szkoły, urzędy oraz inne podmioty gospodarcze niezużywające wody na cele produkcyjne i technologiczne).

 2. Powyższe ceny i opłaty mają zastosowanie również do rozliczeń za świadczone przez Spółkę usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami) Zakład obciąża Gminę lub inną jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez Gminę za wodę:

  • pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
  • zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
  • zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

TABELA NR 2

Wymagane parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie


*) Wartości dopuszczalne wskaźników określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń Kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (t.j. Dz.U. 2016.1757).

Stawka taryfy dla opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Główne warunki dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, szczegółowe wymagania określają zapisy Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 1. Analizy kontrolne stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji są wykonywane przez Dostawcę usług tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Częstotliwość wykonywania analiz raz w roku.
 2. Podstawę stwierdzenia przekroczenia wartości wskaźników określonych w tabeli stanowić będą wyniki analizy laboratoryjnych próbki ścieków wykonanej z próbki uśrednionej z trzech prób pobranych w ciągu godziny.
  W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych dwoma lub więcej przyłączami, podstawą stwierdzenia przekroczenia będą uśrednione próbki ścieków pobranych trzykrotnie ze wskazanych studni kontrolnych w ciągu godziny.
 3. Do obliczenia wartości opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, Dostawca usług przyjmie taką ilość ścieków, jaka została przyjęta do wyliczenia należności za odprowadzanie ścieków w danym okresie rozliczeniowym.
 4. W razie przekroczenia równocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest dla najwyższego wyliczonego wskaźnika przekroczenia.
 5. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej dolicza się do każdej faktury za dostawę wody i odbiór ścieków licząc od dnia kontroli.
 6. Koszty związane z wykonaniem analiz, w przypadku stwierdzenia przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, pokrywa Odbiorca usług na podstawie przedłożonej faktury. Ustala się je jako sumę kosztów pobrania próbek oraz wykonania pomiarów i analiz, na których podstawie stwierdzono naruszenie warunków odprowadzania ścieków.
 7. W przypadku zaprzestania naruszania warunków odprowadzania ścieków albo zmniejszenia stopnia naruszania tych warunków Odbiorca usług może ubiegać się, o zaprzestanie naliczania opłaty lub zmniejszenie jej wysokości przedstawiając wyniki badań odprowadzanych ścieków, wykonane przez laboratorium posiadające odpowiednią akredytację wraz z wnioskiem zawierającym dane o sposobie osiągnięcia ograniczenia przekroczenia.
 8. Zakres przedstawionych badań musi być zgodny z zakresem badań kontrolnych Dostawcy usług.

Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji wyliczona zostanie z zależności :

OP = ST x WPmax

gdzie :

OP – opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych [zł/m3]
ST – aktualna stawka taryfy za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych [zł/m3]
WPmax - najwyższy obliczony wskaźnik przekroczenia, w przypadku pH – wyznaczony jako wielkość przekroczenia, dla pozostałych substancji obliczony jako :

WP = (Sp-Sd)/Sd

Sp – wielkość stężenia wskaźnika zanieczyszczenia określona na podstawie analizy laboratoryjnej [g/m3]
Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczenia [g/m3]

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 roku poz. 472), oraz z zatwierdzonego przez Radę Miasta „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (uchwała Nr XVII/477/12 z dnia 26 marca 2012 roku).

 • Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego – a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
 • W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
 • W przypadku gdy Odbiorca usług posiada własne ujęcie wody i jest przyłączony do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku ustala się jako równą ilości wody pobranej z ujęcia własnego zarejestrowanej przez wodomierz zainstalowany przez ZWiK, a w przypadku jego braku, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego.